Find supervisorer til din autorisation som psykolog

Som led i at få autorisation som psykolog, skal man have modtaget i alt 160 timers supervision på sit arbejde med udredning og intervention. Du kan finde gode supervisorer, der kan hjælpe dig, ved at kontakte os.

Viser mental sundhed

Her er et udvalg af de psykologer du kan få supervision hos

Lad os hjælpe dig med at finde den autoriserede psykolog, der kan hjælpe dig med supervision.

Her er et udvalg af de psykologer du kan få supervision hos​

Lad os hjælpe dig med at finde den autoriserede psykolog, der kan hjælpe dig med supervision.

Her er et udvalg af de psykologer du kan få supervision hos​

Lad os hjælpe dig med at finde den autoriserede psykolog, der kan hjælpe dig med supervision.

Ofte stillede spørgsmål om supervision

Ifølge Psykolognævnet i Danmark er der en række grundlæggende krav til autorisation.

 • Den praktiske uddannelse til autorisation har en varighed svarende til 2 års arbejde på fuld tid.
 • Psykologen skal i løbet af uddannelsen have haft mindst 500 konfrontationstimer med udredning og mindst 500 konfrontationstimer med intervention. Af de i alt 1000 konfrontationstimer skal psykologen have haft mindst 200 timer over for individer og mindst 200 timer over for enten gruppe eller organisation.
 • Derudover skal psykologen have modtaget i alt 160 timers supervision på sit arbejde med udredning og intervention. Af de i alt 160 timer skal 40 timer være modtaget som individuel supervision, 40 timer skal være modtaget i gruppe og 40 timer skal være modtaget ved samme eksterne supervisor.
 • Der kan kun under særlige omstændigheder gives dispensation for ovenstående krav til autorisation. Det skyldes, at kravene er helt grundlæggende for at sikre, at psykologen opnår den kvalifikation, der kræves som autoriseret psykolog.
 • Psykologen skal kunne dokumentere at have gennemført den praktiske uddannelse. Vejledning om hvordan psykologen dokumenterer at opfylde kravene til autorisation findes i bilagsdokumentet.
 • De forskellige krav til autorisation hænger sammen. Der skal være modtaget supervision i et arbejdsforhold, for at arbejdsforholdet kan medregnes til autorisation. På samme måde skal supervision være modtaget i et arbejdsforhold for, at supervisionen kan medregnes til autorisation.
 • Det betyder, at hvis et arbejdsforhold ikke opfylder betingelserne for at kunne medregnes til autorisation, kan den supervision, der er modtaget i arbejdsforholdet, heller ikke medregnes til autorisation. Og omvendt, hvis den supervision, der er modtaget i et arbejdsforhold, ikke opfylder betingelserne for at kunne medregnes til autorisation, kan arbejdsforholdet heller ikke medregnes til autorisation.
 • Den praktiske uddannelse til autorisation kan tidligst påbegyndes på datoen for bestået kandidateksamen. Det er den dato, der fremgår på eksamensbeviset, der er datoen for bestået kandidateksamen. Det betyder, at arbejde, der måtte være udført og supervision, der måtte være modtaget, før bestået kandidateksamen, ikke kan medregnes til autorisation.
 • Hvis psykologen har en udenlandsk kandidateksamen, som er blevet anerkendt af Psykolognævnet, vil det fremgå i nævnets afgørelse om anerkendelse, fra hvilken dato arbejde og supervision kan medregnes til autorisation.
 • Der er ikke nogen frist for, hvornår man skal have gennemført den praktiske uddannelse til autorisation efter bestået kandidateksamen.
 • Autorisationsordningen er frivillig, og den praktiske uddannelse kan påbegyndes på et hvilket som helst tidspunkt efter bestået kandidateksamen.
 • Der gælder dog et krav om aktualitet. Det er en forudsætning for at blive autoriseret, at ansøgerens praktiske psykologvirksomhed har aktualitet. Det samme gør sig gældende for den supervision, ansøgeren har modtaget på sit arbejde. Ansøgere, der har gennemført en praktisk uddannelse, der ligger mere end 10 år tilbage, skal herudover have udført praktisk psykologfagligt arbejde af mindst 2 års varighed inden for de seneste 10 år og have modtaget supervision i denne virksomhed for at kunne opnå autorisation. Dette krav er til for at sikre, at psykologen har en gældende og aktuel psykologfaglig viden og praktisk erfaring på det tidspunkt, hvor vedkommende bliver autoriseret.
 • Den praktiske uddannelse eller dele heraf kan gennemføres i både Danmark og i udlandet. Supervision modtaget ved udenlandske supervisorer kan dermed også medregnes, hvis supervisionen opfylder de almindelige krav til supervision.
 

Den vejledende pris for supervision hos en autoriseret psykolog er omkring 1350 kr. i timen. Denne pris kan dog ændre sig alt efter hvilke kompetencer man søger supervision for.

Typisk vil man kunne få rabat, hvis man køber de 40 supervisionstimer på én gang.

 

I løbet af den praktiske uddannelse skal psykologen under supervision udvikle sine færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre relevant udredning og intervention. Der henvises herom til kapitel 1 om formålet med den praktiske uddannelse.

Supervisionen skal omfatte såvel sagsaspekter som relationen mellem supervisanden og den målgruppe, som supervisanden har foretaget udredning og/eller intervention i forhold til (klienten).

Supervision med henblik på autorisation forudsætter, at supervisor og supervisand på forhånd har truffet aftale om, hvornår et supervisionsforløb skal foregå, og hvilke hovedområder og arbejdstemaer supervisionen skal indeholde. De løbende faglige drøftelser af arbejdsopgaver, der finder sted på en arbejdsplads, betragtes ikke som supervision i forbindelse med autorisation.

At være supervisor indebærer, at man påtager sig ansvaret for, at supervisanden modtager kvalificeret vejledning i at tilrettelægge og gennemføre relevant udredning og/eller intervention i forhold til de arbejdstemaer, der er aftalt.

Hvis den psykologfaglige udvikling ikke forløber tilfredsstillende, forventes det, at supervisor gør supervisanden opmærksom herpå og pointerer, at supervisor har pligt til i en supervisionserklæring at afgive en udtalelse om supervisandens psykologfaglige udvikling under det pågældende forløb.

Som et led i den praktiske uddannelse skal psykologen have modtaget supervision løbende igennem hele den praktiske uddannelse. For at supervisionen kan medregnes, skal den være modtaget i et arbejdsforhold.

Det er et krav, at supervisor har haft mindst 160 timers supervision, hvoraf mindst 40 timer skal være i form af individuel supervision, mindst 40 timer i form af supervision i gruppe og mindst 40 timer skal være modtaget ved samme eksterne supervisor.

Der er ikke noget krav til, hvor mange supervisionstimer man skal have haft i et arbejdsforhold, men man skal have modtaget supervision løbende igennem hele arbejdsforholdet.

I forbindelse med autorisation svarer 1 times supervision til 60 minutter.

Supervisionen skal som udgangspunkt være modtaget i supervisandens egne sager. Ved ”egne sager” forstås psykologfaglige opgaver, som psykologen har fået tildelt i arbejdsmæssig sammenhæng, og som psykologen herigennem er helt eller delvist ansvarlig for.

Ansøger skal som udgangspunkt have modtaget mindst 10 timers supervision ved samme supervisor.

Kortere supervisionsforløb på mindst 5 timer ved samme supervisor kan dog medregnes. Sådanne kortere supervisionsforløb må udgøre op til 30 timer af de samlede 160 timers supervision. Se dog pkt. 4.3.9.2 om fjernsupervisionsforløb.

4.3.5. Individuel supervision

Ved individuel supervision er kun supervisor og supervisanden til stede.

1 Se kap. 5 om ikrafttrædelsestidspunkt.

page10image1678154432 page10image1678154720 page10image1678155008

Side 10 af 15

4.3.6. Gruppesupervision

Ved gruppesupervision er der mindst 2 supervisander til stede ved supervisionen. Supervisor tæller ikke med i gruppen.

Supervision, der er modtaget i en gruppe på 2 supervisander, medregnes med det fulde timetal.

Omregning af timetallet
Supervision i grupper på mere end 2 supervisander medregnes ikke med det fulde timetal. Psykolognævnet beregner antallet af supervisionstimer i gruppe på følgende måde:

page11image1200777664

Grupper på 2 supervisander = Grupper på 3-5 supervisander = Grupper på 6-12 supervisander =

det fulde timetal
2/3 af det fulde timetal 1/2laf det fulde timetal

Supervision i grupper på mere end 12 supervisander kan ikke medregnes til autorisation.

Det er de omregnede timetal, der lægges til grund for vurderingen af, hvorvidt kravene til supervisionens omfang er opfyldt.

Eksempel:
60 timers supervision modtaget i en gruppe på 4 supervisander medregnes til autorisation med 40 timer (= 2/3 af 60). Ansøger mangler dermed 120 timers supervision for at opfylde kravet om i alt 160 timer.

Gruppens faglige sammensætning
Supervision i grupper medregnes kun, hvis flertallet af supervisanderne har bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed ligestillet eksamen. Supervision i grupper, hvor flertallet af supervisanderne har en anden akademisk uddannelse (kandidateksamen), kan medregnes til den praktiske uddannelse efter en konkret vurdering, hvis supervisionen har været nødvendig og fagligt relevant.

Eksempel:
For en ansøger, der arbejder inden for psykiatrien, kan det være nødvendigt og fagligt relevant at modtage supervision i grupper, hvor der også deltager læger.

4.3.7. Ekstern supervision

Formålet med ekstern supervision er at tilføre den praktiske uddannelse en dimension og bredde, som ikke på samme måde kan opnås ved intern supervision. Ved ekstern supervision får man kendskab til andre faglige synspunkter, andre arbejdsmetoder og et andet arbejdsmiljø end det, der er på ens arbejdsplads.

Ved ekstern supervision kommer supervisor og supervisand fra to forskellige psykologfaglige arbejdsmiljøer. Det vil sige, at supervisor arbejder på en anden arbejdsplads end supervisanden.

Med ”anden arbejdsplads” forstås, at:
• der er administrativ og faglig adskillelse mellem de to arbejdspladser, • der er forskellig faglig ledelse og forskellige kollegagrupper

page11image1678374240

Side 11 af 15

 • supervisor og supervisanden ikke har tæt kontakt arbejdsmæssigt og kollegialt, dvs., at der ikke holdes fælles faglige møder, fælles undervisning, fælles frokost mv.

 • der ikke i øvrigt er tæt kontakt mellem supervisor og supervisanden uden for arbejdspladsen.

  Geografisk afstand kan også have betydning, men er ikke afgørende for vurderingen af, om der er tale om to forskellige arbejdspladser.

  Kravet om 40 timers ekstern supervision kan opfyldes ved såvel individuel supervision, som gruppesupervision og ved en kombination af de to.

  Selvom de 40 timers supervision kan opfylde to separate krav, som f.eks. både 40 timers ekstern supervision og 40 timers omregnet gruppesupervision eller 40 timers individuel supervision, nedsættes kravet på i alt 160 timers supervision alene med de 40 timer, der faktisk er afholdt. Ansøger vil således mangle 120 timers supervision ud af de 160.

Ved egenterapi er psykologen selv klient.

page13image927479648 page13image927479936

Side 13 af 15

Det er ikke et krav, at man har modtaget egenterapi for at kunne blive autoriseret psykolog, men har man modtaget egenterapi, kan det indgå i autorisationsgrundlaget med op til 25 timer med den virkning, at kravet om 160 timers supervision reduceres tilsvarende.

Egenterapi er ikke supervision. Det betyder, at egenterapi ikke kan reducere de særskilte krav om 40 timers individuel supervision, 40 timers gruppesupervision og 40 timers supervision ved samme eksterne supervisor. Det kan dermed heller ikke erstatte kravet om løbende supervision.

Terapien kan modtages individuelt eller i gruppe. Hvis terapien modtages i gruppe omregnes timetallet på samme måde som gruppesupervision. Se pkt. 4.3.6 om gruppesupervision.

Egenterapi behøver ikke at være modtaget under et arbejdsforhold, men det skal være modtaget efter, at man har bestået kandidateksamen.

Egenterapi modtaget af andre end autoriserede psykologer, f.eks. psykoterapeuter, kan efter en konkret vurdering indgå i autorisationsgrundlaget. Det afhænger af terapeutens uddannelsesmæssige baggrund og erfaringsgrundlag.

 

Ifølge Ankestyrelsen er autorisation ikke obligatorisk for at kunne arbejde som psykolog i Danmark.

Dog er det inden for nogle psykologfaglige arbejdsområder et lovkrav, at arbejdet udføres af en autoriseret psykolog. Det gælder f.eks. udarbejdelse af psykologiske undersøgelser af børn og forældremyndighedsindehavere, der iværksættes som led i en børnefaglig undersøgelse. Det fremgår af servicelovens § 50, stk. 5.

Derudover er det efter servicelovens § 109, stk. 8 et krav, at den psykologbehandling, der skal tilbydes mindreårige, som ledsager moren under hendes midlertidige ophold på et krisecenter, udføres af en autoriseret psykolog.