Servicevilkår for terapeuter, der bruger Healper

1. Indledning

1.1 Healper er et psykologhus for selvstændige underleverandører af terapi. Disse Terms of Service ("Vilkår") gælder for alle terapeuter ("Terapeut", "dig", "din"), der benytter Healper ApS' ("Healper", "vi", "os", "vores") platform og website ("Platform") for at tilbyde terapeutiske og rådgivende tjenester ("Tjenester").

1.2 Ved at acceptere disse Vilkår forpligter du dig som Terapeut på Healper til at overholde dem.

1.3 Terapeuter er ikke ansatte hos Healper, men fungerer som selvstændige uafhængige underleverandører af terapeutiske ydelser.

2. Terapeuters Forpligtelser

2.1 Terapeuten forpligter sig til at give korrekte og retvisende oplysninger og udføre arbejde i overensstemmelse med deres licens- eller certificering samt ansvarsforsikring. Terapeuten er alene ansvarlig for den udførte terapi.

2.2 Terapeuten er ansvarlig for at sætte prisen og betingelserne såsom afmeldingsfrist og vilkår for enhver Tjeneste.

2.3 Terapeuten skal udføre terapi i henhold til de regler og standarder, der er fastlagt af relevante fagforeninger og myndigheder, inklusive Dansk Psykolog Forening, Psykolognævnet/Ankestyrelsen, Dansk Psykoterapeutforening, Foreningen af Danske Psykoterapeuter, og Sundhedsstyrelsen. Det er Terapeutens ansvar til enhver tid at holde sig opdateret og efterleve førnævnte gældende regler og retningslinjer.

2.4 Terapeuten accepterer at anvende Healpers platform udelukkende til professionelle tjenester inden for lønsumspligtig og momspligtig psykoterapi og accepterer ved sin brug af Platformen Terms of Service for Terapeuter på Healper Platformen.

2.5 Terapeuten skal opretholde en gyldig og tilstrækkelig ansvarsforsikring og på anmodning fremvise dokumentation herfor til Healper.

2.6 Terapeuten accepterer Healpers Databehandlingsaftale for terapeuter (DBA).

2.7 Terapeuten garanterer, at Terapeuten er behørigt moms og eller lønsumsregistreret, og at Terapeuten vil overholde enhver og al moms og lønsumsregulering, herunder at pålægge moms på de fakturaer, der fremsendes til brugeren af Platformen, i det omfang loven kræver det.

2.8 Terapeuten er ansvarlig og forpligtet til at betale skat og sociale bidrag til de kompetente myndigheder som krævet ved lov.

3. Dokumentation og Kvalifikationer

3.1 Healper har til enhver tid ret til at anmode Terapeuten omkring dokumentation for Terapeutens kvalifikationer, licenser eller forsikringer.

3.2 Terapeuten må ikke modtage, behandle eller opbevare følsomme persondata om Healper-klienter uden for Healpers platform. Healper fralægger sig ansvaret for data udvekslet uden for sin platform.

4. Tjenester og Betalinger

4.1 Terapeuten aflønnes i henhold til den indgåede aftale mellem Healper og Terapeuten.

4.2 Hvis betaling forsinkes, f.eks. pga. forkerte personoplysninger fra klienten, er det Terapeutens ansvar at sikre korrekte oplysninger, mens Healper er ansvarlig for at gennemføre transaktionen. Terapeuten er garanteret aflønning for udført arbejde inden for den igangværende måned plus en ekstra måned, dog med en maksimal udestående sum på 10.000 kr. Hvis denne udestående sum overstiges, har Terapeuten pligt til at orientere Healper via support@healper.dk.

5. Aflysningspolitik

5.1 Terapeuten er forpligtet til at have en tilgængelig aflysningspolitik samt efterleve denne.

6. Abonnement

6.1 Healper tilbyder Terapeuter en abonnementsservice, der faciliterer booking og anden administration for Terapeuten. Ved Terapeutens køb af abonnement er denne underlagt en vurdering af Terapeutens kvalifikationer (på baggrund af på forhånd fastsatte objektive og ikke diskriminerende kriterier). Hvis en Terapeut ikke lever op til Healpers krav om kvalitet, kan Healper vælge ikke at acceptere abonnementet. Terapeuten vil derefter blive tilbagebetalt, hvis der allerede er gennemført betalinger for abonnementet. Lever Terapeuten op til Healpers kvalitetskrav vil Healper give Terapeuten en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlicensbar rettighed til at bruge servicen under abonnementsperioden.

6.2 Terapeuten modtager en bekræftelse af betaling efter køb.

6.3 Brugen af service er kun for abonnenter.

6.4 Abonnementsaftalen er per Terapeut og må ikke deles.

6.5 Priser, features og options afhænger af det valgte abonnement som Terapeuten har valgt. Healper garanterer ikke at et særligt abonnement vil blive tilbudt på ubestemt tid. Healper forbeholder sig retten til at ændre priser, features eller options tilbudt i et specifikt abonnement uden advarsel, givet at det ikke træder i kraft før Terapeutens betalingstermin og at Terapeuten har reel mulighed for at opsige sit abonnement inden.

6.6 Terapeuten kan til enhver tid opsige sit abonnement. Alle abonnenter kan til enhver tid opsiges uden varsel af Healper. Opsigelsen kan kun ske ved udgangen af en igangsat periode, som typisk strækker sig over en måned. Opsigelse sker ved at kontakte Healper på support@healper.dk.

6.7 Abonnement kan sættes på pause. I dette tilfælde vil Terapeuten miste adgang til alle de features som er omfattet af abonnementet. Hvis abonnementet bliver genaktiveret, vil Terapeuten få adgang igen.

7. Fortrolighed og Databeskyttelse

7.1 Terapeuten skal beskytte klienternes fortrolige oplysninger og overholde Helpers databehandleraftale samt gældende databeskyttelseslovgivning.

7.2 En ny klient oprettet manuelt af terapeuten i Healpers administrationssystem bliver automatisk underlagt de samme vilkår og rettigheder som andre klienter.

8. Afslutning af Aftale og Sanktioner

8.1 Healper har ret til at opsige aftalen og fjerne terapeuten fra platformen ved overtrædelse af disse vilkår eller hvis terapeutens adfærd skader Healpers omdømme.

8.2 Overtrædelse af disse Vilkår kan medføre øjeblikkelig udelukkelse fra platformen og Healper forbeholder sig retten til at rette yderligere juridiske krav.

9. Immaterielle rettigheder

9.1 Healper ejer alle immaterielle rettigheder tilknyttet Platformen.

9.2 Med undtagelse af de begrænsede rettigheder som Terapeuten opnår i kraft af samarbejdet med Healper tildeler Healper ingen immaterielle rettigheder eller licens til produkter eller tjenester udbudt af Healper.

9.3 Terapeuten er dog berettiget- og opfordres til at benytte Healpers varemærker og andre immaterielle rettigheder, til at promovere Healper, samt Terapeutens samarbejde med Healper. Enhver sådan brug, skal benyttes med respekt for Healpers image og værdier og Healper er til enhver tid berettiget til, at begrænse Terapeutens brug af Healpers immaterielle rettigheder.

9.4 Hvis en tredjemand fremsætter krav mod Healper pga. en krænkelse af tredjemands rettigheder i forbindelse med Healpers navn, fortegnelser, logo og/eller andet materiale, er terapeuten forpligtet til at skadesløsholde Healper mod ethvert krav af enhver art og eventuelle omkostninger eller fordringer som følger af en sådan krænkelse af tredjemands rettigheder.

10. Konkurrenceforpligtelse

10.1 Terapeuten accepterer, at Terapeuten i løbet af samarbejdet med Healper ikke, hverken direkte eller indirekte, må yde samme eller lignende tjenester til de klienter, som Terapeuten har opnået kontakt til gennem samarbejdet med Healper.

11. Ændringer i Vilkår

11.1 Healper forbeholder sig retten til at ændre nærværende Vilkår. Hvis ændringerne ændrer på Terapeutens retsstilling, giver Healper Terapeuten besked om de relevante ændringer. Har Terapeuten ikke opsagt samarbejde med Healper inden 14 dage fra at have modtaget besked om ændringerne, anses ændringerne som accepteret.

12. Andre vilkår

12.2 Terapeuten er desuden underlagt Healpers Terms of Service for Brugere.

13. Lov og værneting

13.1. Disse vilkår er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed.

13.2 Enhver tvist mellem Parterne vedrørende Disse vilkår, som ikke kan løses mindeligt, skal afgøres ved Københavns byret.

13.3 I tilfælde af uoverensstemmelser eller konflikter mellem den danske og den engelske version af disse vilkår, skal den danske version have forrang. Dette sikrer, at fortolkningen og håndhævelsen af disse vilkår styres af dansk lov, hvilket afspejler det oprindelige sprog og den juridiske ramme, som Healper har til hensigt. Terms of Service for Therapists on the Healper Platform